Skip to content

Regulamin Grand Prix Barlinka

Regulamin cyklu Grand Prix Barlinka w tenisie ziemnym w sezonie 2019
§1
Cele zawodów:
1. Popularyzacja tenisa ziemnego.
2. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowanie zdrowego stylu
życia.
3. Rozwijanie sportowej rywalizacji.
4. Wyłonienie najlepszych zawodników z cyklu.
5. Integrowanie środowiska tenisowego.
§2
Organizator: Organizatorem cyklu Grand Prix (GP) jest Barlinecki Klub Tenisowy (BKT).
§3
Miejsce i termin rozgrywek:
Wszystkie spotkania rozgrywane będą na terenie kortów naszego stowarzyszenia. W ramach cyklu
GP rozegranych zostanie pięć turniejów w terminach od maja do końca września 2019r. Dokładny
terminarz turniejów zostanie opracowany i zamieszczony na stronie internetowej BKT
www.barlineckiklubtenisowy.pl w terminie późniejszym.
§4
Zasady udziału:
1. W rozgrywkach GP Barlinka w tenisie ziemnym uczestniczyć mogą wszyscy.
2. Każdy uczestnik startuje w turniejach na własną odpowiedzialność.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18-stu lat muszą dostarczyć organizatorowi zgodę
prawnego opiekuna na udział w turnieju.
4. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że zaznajomili się z obowiązującymi
regulaminami, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
wyłącznie do materiałów związanych z cyklem GP i promujących zawody (np.
sprawozdania w prasie lokalnej i na stronie BKT, publikacja zdjęć z wizerunkiem
uczestników, publikacja wyników zawodów).
§5

Kategorie:Turnieje Grand Prix odbywać się będą w kategorii:
-open
Zawody  zostaną rozegrane pod warunkiem zgłoszenia się
przynajmniej 4-ech uczestników. Dopuszcza się uczestnictwo kobiet jeśli wyrażą one chęć
współzawodnictwa razem z mężczyznami.
§6
System rozgrywek:
1. Rodzaj gier - pojedyncze.
2. System rozgrywek - grupowy.
3. Mecze w grupach rozgrywane są w systemie “każdy z każdym”do wygrania jednego
pełnego seta. ( w przypadku stanu 6:6 rozgrywka tie-breakowa do siedmiu.)
4. Mecze półfinałowe rozgrywane są do wygrania dwóch setów od stanu 2:2 każdy( w
przypadku remisu rozegrany zostanie super tie-break do 10)
5. Mecze rozstrzygające (mecz finałowy i mecz o trzecie miejsce) rozgrywane są do wygrania
dwóch pełnych setów.
6. Przed każdym turniejem nastąpi rozstawienie najlepszych zawodników wg bieżącej
klasyfikacji w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.
7. W pierwszym turnieju o rozstawieniu zdecyduje ranking z roku poprzedniego.
8. Do klasyfikacji końcowej całego cyklu GP zaliczone zostaną wyniki z rozegranych turniejów
każdego zawodnika.
9. Do klasyfikacji końcowej uwzględnieni będą zawodnicy, którzy wzięli udział minimum w
trzech turniejach cyklu GP.
10. Łączna suma zdobytych punktów ustali ostateczną kolejność i klasyfikację rozgrywek cyklu
GP za 2019 rok.
11. Punktacja za zajęte miejsca w turniejach GP:

Zajęte miejsce 
1100
290
380
470
560
650
740
830
920
1019
1118
1217
1316
1415
1514
1613

itd.

O ilości zdobytych punktów decyduje zajęte miejsce w turnieju. O kolejności miejsc 1-4 zdecydują
wyniki meczów półfinałowych i finałowych. Kolejność miejsc od piątego do ostatniego ustalona
zostanie na podstawie wyników rozgrywek grupowych wg zasady:
1. Zajęte miejsce w grupie
2. Bilans wygranych meczów.
3. Bilans wygranych setów.
4. Bilans wygranych gemów.

§7
Nagrody:
1. Poszczególne turnieje GP kończone będą spotkaniem integracyjnym, podczas którego
organizowany będzie poczęstunek.
2. Po zakończeniu cyklu Grand Prix Barlinka zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne
z poczęstunkiem, podczas którego wręczone zostaną nagrody (dyplomy, puchary) dla
najlepszych zawodników cyklu GP.
§8
Sprawy techniczno-organizacyjne:
1. Turnieje GP rozgrywane będą piłkami zapewnionymi przez organizatora turnieju.
2. Koszty organizacji turnieju GP ponosi organizator.
3. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym do
kortów ziemnych oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad “fair play”, poszanowania
rywala i punktualności. W przypadku niedostosowania się do wymogów regulaminowych,
organizator zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych
przypadkach do dyskwalifikacji gracza.
4. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, urazy oraz inne
problemy zdrowotne zawodników powstałe podczas trwania zawodów.
5. Organizator turnieju nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na obiekcie
sportowym.
6. W sprawach spornych lub nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy. Decyzje te są
ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu, zmiany miejsca i daty
rozgrywek GP.
8. Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są bezpośrednio u organizatora i/lub na stronie
internetowej organizatora: www.barlineckiklubtenisowy.pl

Primary Sidebar