Skip to content

Regulamin BLT

Regulamin BLT
Barlinecka Liga Tenisowa – IX edycja – wiosna 2023
§1
Organizator
Organizatorem Ligi jest: Barlinecki Klub Tenisowy - BKT.
§2
Termin rozgrywek.
Rozgrywki rozpoczną się od 15 maja i potrwają do października (podsumowanie).
Zapisy do Ligi do dnia 1 maja 2023 roku poprzez https://polskaligatenisa.pl/ligi/barlinek-1987/informacje, telefonicznie (sms) 535266266 lub e-mail
admin@barlineckiklubtenisowy.pl
Podsumowanie rozgrywek ligowych odbędzie się po zakończeniu rywalizacji.
§3
Opłata
Udział w lidze jest płatny 39 zł (licencja PLT), oraz opłata składki członkowskiej na bieżący sezon.
Opłatę należy uiścić przelewem na konto BKT najpóźniej do
ostatecznego dnia zapisów.
UWAGA: Zawodnik, który zapisał się, a nie uiścił opłaty nie będzie brany pod uwagę w
rozgrywkach.
Po zakończeniu zapisów i utworzeniu lig, lista osób w poszczególnych ligach zostanie
udostępniona na stronach BKT.
§4
Zasady umawiania meczów
Organizator przedstawi ramowy kalendarz rozgrywania meczów, w którym będą podane
konkretne mecze i okres w jakim mają być one rozegrane (bez konkretnych dat).
Jako okres na rozegranie jednego meczu ustalony zostanie konkretny tydzień.
Zawodnicy sami ustalają dokładny termin rozegrania meczu.
Organizator nie widzi przeszkód, aby dany mecz rozegrać wcześniej. Jeżeli z jakichś
powodów zawodnicy chcą zmienić termin na późniejszy, nie powinno to być później niż do
końca drugiego pełnego tygodnia po pierwszym terminie.
Uwaga: termin zakończenia rozgrywek ligowych
jest nieprzekraczalny i wszystkie mecze muszą się zakończyć do 30 września 2023 r. Nierozegrane mecze lub niedostarczone wyniki już rozegranych meczów do tego terminu nie będą brane pod uwagę i uznane za niebyłe.

W każdym meczu zostanie ustalony przez organizatora tzw. „Gospodarz” spotkania, czyli
jeden z dwóch zawodników, będzie to osoba przypisana jako pierwsza z pary.
Gospodarz ponosi odpowiedzialność za umówienie meczu, rezerwację i przygotowanie kortu
oraz przekazanie wyniku organizatorowi.
We wszelkich sprawach związanych z rozegraniem meczu, przedstawiciel organizatora
kontaktował się będzie z Gospodarzem meczu, który z kolei odpowiedzialny będzie za
przekazanie informacji przeciwnikowi.
§5
Miejsce rozgrywek.
Wszystkie mecze rozgrywane będą na kortach Barlineckiego Klubu Tenisowego przy ul.
Sportowej 1 w Barlinku. W szczególnych przypadkach i za obopólną zgodą zawodników
możliwe jest rozegranie meczu na innym korcie.
§6
Komunikacja/Podawanie wyników
Po każdym rozegranym meczu, Gospodarz ma obowiązek podać wynik meczu. W ciągu 24
godzin należy przesłać wynik poprzez Whatsapp lub organizatorowi sms, bądź poprzez e-mail
admin@barlineckiklubtenisowy.pl . Bardzo proszę unikać telefonowania, nie zawsze jest
możliwość zapisania. Wynik podajemy: np. Gospodarz/Gość 64, 63
Kontakt do przedstawiciela organizatora Ligi:Tel. 535266266
Aktualne wyniki jak i wiadomości dotyczące BLT  zamieszczane
będą na naszej stronie internetowej https://polskaligatenisa.pl/ligi/barlinek-1987/informacje oraz www.barlineckiklubtenisowy.pl
§7
Zawodnicy
Uczestnikiem Ligi może być członek BKT.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach.
Każdy uczestnik powinien posiadać adres poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu
kontaktowego, a poprzez przystąpienie do rozgrywek akceptuje regulamin i wyraża zgodę
na umieszczenie tych danych w ogólnodostępnych informacjach o Lidze na naszych
stronach internetowych i w przesyłanych do uczestników wiadomościach.
Organizator może odmówić udziału w rozgrywkach ligowych dowolnej osobie, bez podania
przyczyny.
§8
Kształt Ligi.
Zostaną przeprowadzone rozgrywki ligowe w ligach; PRO, Masters i Fun.
Zawodnicy zostaną przypisani do poszczególnych grup zgodnie z osiągniętymi wynikami w
poprzednich edycjach ligowych. Zawodnik, który nie brał udziału w poprzednich
rozgrywkach, zostanie przypisany do najsłabszej grupy. Organizator zastrzega sobie
również prawo do umieszczenia takiego zawodnika w innej grupie według swojego uznania,
dbając o to, aby znalazł się w grupie zgodnie ze swoimi umiejętnościami.  Po rozegraniu sezonu na koniec zostanie utworzony ranking wg którego będzie budowany kształt lig w nowym sezonie. W razie kontuzji lub braku uczestnictwa ranking będzie zamrażany przez rok, a po tym okresie zerowany.
§9
System rozgrywek.
W każdej lidze rozgrywamy mecze w systemie każdy z każdym (jedna kolejka) lub mecz i
rewanż (zależne od ilości uczestników), do dwóch wygranych setów. Ewentualny trzeci set
rozgrywany jako pełny set.
Zasady ustalania kolejności w grupach:
suma punktów (za zwycięstwo 2:0 - 4 pkt, za zwycięstwo 2:1 - 3 pkt, za porażkę: 1:2 - 1 pkt,
za porażkę: 0:2 - 0 pkt)

W przypadku gdy jeden z uczestników 3-krotnie nie zareaguje na proponowany przez przeciwnika termin, nie proponując alternatywnych terminów rozegrania meczu, fakt ten należy zgłosić organizatorowi mailem na adres admin@barlineckiklubtenisowy.pl lub poprzez Whatsapp. Jeśli organizatorowi nie uda się umówić spotkania w ciągu najbliższych dwóch tygodni, tylko wtedy przyznawany jest walkower.
W przypadku, gdy dwóch zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje
wynik ich bezpośredniego pojedynku.
W przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności
decyduje:
a) większa liczba zwycięstw za 4 pkt
jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1
lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego
pojedynku;
b) większa liczba zwycięstw za 3 pkt
jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1
lub 3), o kolejności dwóch pozostałych decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
c) większa liczba porażek za 1 pkt
jeżeli procedura to doprowadzi do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub
3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego
pojedynku;
d) większa liczba zwycięstw za 1 pkt
e) w razie nierozstrzygnięcia kolejno decyduje większa liczba zdobytych setów i potem
gemów.
UWAGA 1: jeżeli mecz nie odbędzie się i organizator nie otrzyma od zawodników
precyzyjnej informacji, z czyjego powodu się nie odbył, mecz będzie sklasyfikowany jako
walkower obustronny, czyli obaj zawodnicy nie otrzymują punktów.
UWAGA 2: jeżeli jakikolwiek mecz został przerwany i niedokończony z powodu kontuzji itp.,
zapisany zostanie wynik skończony, np. zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 63, 20 gdy
zawodnik A doznaje kontuzji i nie jest w stanie dokończyć meczu; wynik zapisuje się jako
36, 62, 60 dla zawodnika B;
UWAGA 3:  Jeżeli zawodnik rozegra mniej niż trzy mecze
nie będzie brany pod uwagę, a jego wszystkie rozegrane wcześniej mecze zostaną zweryfikowane jako
mecze, które się nie odbyły, czyli nie będzie za te mecze żadnych punktów.

§10
Awanse i spadki
Zawodnicy, którzy uplasują się na pierwszych miejscach w ligach: Masters i Fun
awansują do ligi wyższej (nie dotyczy zawodników ligi PRO), a zawodnicy którzy zajmą
odpowiednio drugie miejsca w swojej lidze, gdy liga ma do 10 graczy i trzecie gdy ilość graczy jest powyżej 10 rozegrają dodatkowy mecz barażowy z
przedostatnim i kolejnym zawodnikiem ligi wyższej. Wygrany tego meczu premiowany jest grą w lidze
wyższej, przegrany w niższej następnego sezonu jeśli w kolejnym sezonie kształt i ilość graczy na to pozwoli. Mecze barażowe rozgrywane będą, tuż przed kolejnym sezonem na wniosek organizatora jeśli będą konieczne do utworzenia kształtu lig w nowym sezonie. Zawodnicy zajmujący ostatnie miejsca
spadną do ligi niższej automatycznie (nie dotyczy ligi Fun).
Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw od wyżej wymienionych zasad awansów i
spadków. Może to być uzależnione od kształtu kolejnej edycji Ligi, np. od ilości zawodników.
§11
Piłki
Zawodnicy rozgrywają mecze swoimi piłkami akceptowanymi przez obie strony. Piłki
zapewnia Gospodarz.
§12
Nagrody
Zwycięzcy poszczególnych lig otrzymają nagrody za osiągnięte wyniki organizowane przez
Zarząd BKT.
§ 13
Zmiany regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie rozgrywek.

Primary Sidebar