Skip to content

Regulamin kortów tenisowych

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH BKT

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Korty tenisowe są własnością Miasta i Gminy Barlinek , administratorem kortu jest

Barlinecki Klub Tenisowy.

2. Członkiem Barlineckiego Klubu Tenisowego zostaje się po wpłaceniu składki

członkowskiej.

3. Osoba nadzorująca korty (kortowy) działająca w imieniu Barlineckiego Klubu

Tenisowego, jest odpowiedzialna za przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz

utrzymanie kortów we właściwym stanie.

4. Regulamin dotyczy osób wypożyczających korty.

§ 2

Rezerwacja kortów

1. Rezerwacji kortu można dokonywać u kortowego osobiście lub telefonicznie pod

numerem kom. 512682096 w godzinach od 8:00 do 20:00

2. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się na 10 minut przed planowanym

wejściem na kort.

3. Kort można zarezerwować jednorazowo maksymalnie na 2 godziny.

4. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych

godzin. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić

kortowemu, jednak nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem gry. W przypadku

nieobecności kort zostanie wynajęty osobie oczekującej na wejście. Osoba oczekująca

zostanie wpuszczona na kort o pełnej godzinie.

§ 3

Opłata za kort

1. Opłatę za kort należy bezwzględnie dokonać przed wejściem na kort

2. Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje ­ wejście na kort, efektywny czas gry

oraz zatarcie kortu po zakończeniu gry.

3. W przypadku gdy kort jest nieczynny z przyczyn niezależnych np. opady deszczu

rezerwację można przenieść na inny termin w uzgodnieniu z kortowym.

4. Wysokość opłat za korzystanie z kortów ustala zarząd klubu.

§ 4

Zasady korzystania z kortu

1. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby które są członkami Barlineckiego

Klubu Tenisowego.

2. W przypadku braku wolnych miejsc w grach towarzyskich należy stosować się do

ogólnie przyjętej “dobrej zasady”polegającej na podejmowaniu gier podwójnych.

3. Korzystanie z kortów tenisowych przez grupy zorganizowane odbywa się w

godzinach i na zasadach wcześniej wyznaczonych i uzgodnionych z Zarządem BKT.

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką rodzica – opiekuna, lub

za pisemną zgodą.

5. Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby

prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które

zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego

stosowania. Mieszkańcy Barlinka oraz placówki oświatowe z terenu Barlinka mają

pierwszeństwo w zakresie korzystania z kortów tenisowych.

6. Gra odbywa się w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz obuwiu o rzeźbie

podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego.

7. Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobą korzystającym z kortów

tenisowych.

& 5

1. Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.

2. Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub

wszelkich substancji odurzających.

3. Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

4. Prowadzenia na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej

uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody od zarządu klubu.

5. Szkolenia na terenie obiektu, w celach zarobkowych dzieci lub dorosłych bez zgody

Zarządu Klubu.

&6

Postanowienia końcowe

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy

wniesionych na teren obiektu, ponadto za rzeczy pozostawione przez użytkowników.

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę

zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów tenisowych, a w

szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego

regulaminu.

3. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie

szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem na terenie obiektu.

4. Za uszkodzenia powstałe podczas gry odpowiada wynajmujący.

5. Zniszczony sprzęt sportowy wynajmujący jest zobowiązany odkupić na swój koszt,

6. Barlinecki Klub Tenisowy nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w

trakcie korzystania z kortu.

Primary Sidebar