Skip to content

Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego

Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego

                                                                                                              Barlinek, 15.01.2019 r.

 

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym informuje o zwołaniu  Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków stowarzyszenia na dzień 15.02.2019 godz 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

 Porządek Obrad  Walnego Zebrania Sprawozdawczego Barlineckiego Klubu Tenisowego

                             w dniu 15.02.2019 godz 18:00 w kawiarni hotelu Barlinek.

 

 1. Otwarcie obrad, powitanie  członków klubu.

       2.Wybór przewodniczącego obrad

 1. Wybór komisji uchwał i wniosków
 2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
 3. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. sprawozdanie  Zarządu z działalności za rok 2018
 2. sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2018
 3. sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2018

 

 1. Dyskusja

 

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

 

 1. przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018
 2. przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2018
 3. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018

 

 1.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyjmowania nowych członków klubu.

 

       9. Zamknięcie obrad

 

                                                                                                        Zarząd BKT

Primary Sidebar