Skip to content

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze published on

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym
informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków stowarzyszenia
na dzień 26.04.2024 godz. 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na dzień 26.04.2024 godz. 18:20.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Barlineckiego Klubu Tenisowego
w dniu 26.04.2024 godz. 18:00 w budynku stadionu miejskiego sala konferencyjna I piętro

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad walnego zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023.
 7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2023.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2023.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2023.
 11. Przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2023.
 12. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z funduszu   statutowego stowarzyszenia.
 15. Informacja i dyskusja o planach dzierżawy kortu nr 4.
 16. Propozycje i wybór nowej Komisji Rewizyjnej.
 17. Propozycje i wybór nowego Zarządu Klubu.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie zebrania.

 

 

Zarząd BKT

Primary Sidebar