Skip to content

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Barlinek, 19.01.2019r

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym
informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków stowarzyszenia
na dzień 28.02.2020 godz 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na dzień
28.02.2019 godz 18:15.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Barlineckiego Klubu Tenisowego
w dniu 28.02.2020 godz 18:00 w kawiarni hotelu Barlinek.

1. Otwarcie obrad przez Prezesa zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad walnego zebrania.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
prawomocnych uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2019.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2019.
9. Dyskusja.
10. Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
11. Przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2019.
12. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
13. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 na zwiększenie
funduszu statutowego stowarzyszenia.
15. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej.
16. Wybór liczby Członków Nowego Zarządu Klubu.
17. Wybór Nowego Zarządu Klubu.
18. Zamknięcie obrad.

Zarząd BKT

Primary Sidebar