Skip to content

Porządek obrad Walnego zebrania członków BKT

Porządek obrad Walnego zebrania członków BKT published on Brak komentarzy do Porządek obrad Walnego zebrania członków BKT

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia na dzień 09.09.2021 godz 18:00, które odbędzie się  w domku klubowym.

 

 Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia BKT w dniu 09.09.2021 godz 18:00 

 

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa zarządu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad walnego zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

prawomocnych uchwał.

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020.
 2. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2020.
 3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2020.
 4. Dyskusja.
 5. Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020.
 6. Przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2020.
 7. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na zwiększenie

funduszu statutowego stowarzyszenia.

 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad.

 

 Zarząd  BKT

Uwaga: Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczamy drugi termin w tym samym dniu o godz. 18.15, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Barlineckiego Klubu Tenisowego

Nadzwyczajne Walne Zebranie Barlineckiego Klubu Tenisowego published on Brak komentarzy do Nadzwyczajne Walne Zebranie Barlineckiego Klubu Tenisowego

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym
informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia na dzień
13.07.2018 godz 19:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był
podany w zawiadomieniu.

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Barlineckiego Klubu Tenisowego
w dniu 13.07.2018 godz 19:00 w domku klubowym.

1. Otwarcie obrad, powitanie członków klubu.
2. Wybór przewodniczącego obrad
3.Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych
uchwał
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5. Przyjęcie porządku obrad.
a. rozpatrzenie pisma skierowanego do Zarządu Barlineckiego Klubu Tenisowego przez Burmistrza
Miasta Barlinka w sprawie kortu nr 4
b. rozpatrzenie wniosku Zarządu Barlineckiego Klubu Tenisowego w sprawie honorowego członka
stowarzyszenia.
c. sprawozdanie zarządu na temat podjętych decyzji w sprawie budowy hali tenisowej na korcie nr4
d. rozpatrzenie wniosku o poszerzenie regulaminu kortów tenisowych w paragrafie 3.
e. rozpatrzenie aneksu do umowy oddania w dzierżawę nieruchomości znak:RG.VI. 6845.50.2014 z dnia
01 lipca 2014r & 1.
f. Wyrażenie zgody przez Walne Zebranie członków klubu na podejmowanie wszelkich decyzji
związanych z wydatkowaniem środków pieniężnych na budowę balonu na korcie numer 4.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. podjęcie uchwały w sprawie pisma Burmistrza Miasta Barlinka .
b. podjęcie uchwały w sprawie honorowego członka klubu.
c. podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia regulaminu kortów tenisowych w paragrafie 3.
d. podjęcie uchwały w sprawie aneksu do umowy oddania w dzierżawę nieruchomości znak
RG.VI.6845.50.2014 z dnia 01 lipca 2014r &1.
e. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu klubu do realizacji dokumentacji hali sportowej (
balon) na korcie nr 4.
7.Zamknięcie obrad

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze – jest nowy termin

Walne Zebranie Sprawozdawcze – jest nowy termin published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawcze – jest nowy termin

Zarząd BKT zawiadamia, ze odwołane uprzednio Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 23 lutego o godzinie 18:00 w Hotelu Barlinek.
Serdecznie zapraszamy.
porządek obrad znajdziecie TUTAJ

Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego

Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego published on Brak komentarzy do Walne Zebranie Sprawozdawcze Barlineckiego Klubu Tenisowego

Zarząd Barlineckiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Barlinku ul. Sportowa 1 niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków stowarzyszenia na dzień 02.02.2018 godz 18:00, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Barlineckiego Klubu Tenisowego

                             w dniu 02.02.2017 godz 18:00 w Hotelu Barlinek

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i członków klubu.
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków
 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • a)  sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
 • b) sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2017
 • c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017

 

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:     
 • a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017
 • b) przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017
 • c) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 • d) udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017

      7. Omówienie działalności stowarzyszenia za połowę kadencji.

      8. Podjęcie decyzji o budowie na terenie kortu nr 4 miejskiej hali tenisowej.

      9. Wolne wnioski

     10. Zamknięcie obrad

                                                                                                        Zarząd BKT